Sunday, December 25, 2011

Nollaig Chridheil!

Merry Christmas! Have a wonderful holiday!

Here is a poem that my teacher, Mr MacKay composed on Christmas (translation at end):

Air oidhche shàmhach gheamhraidh fhuar
‘S a’ Ghealach shoilleir chiùin
A’ coimhead air an talamh foip’
‘S na reultan os a cionn
An saoghal umam cho neo-thorach
‘S mo smuaintean air an àm
Tha romham ‘measg mo chàirdean
Is mo charaidean caomh blàth

‘Nam smuain thàinig dealbh
‘Bh’air a tabhairt dhuinn bho thùs
Leanabh beag sèimh socair
Thàinig thugainn le deagh rùn
Le Naidheachd mhùirneach shòlasach
Bheir faochadh dìonach rèidh
Do mhac-an-duin, is nic-an-duine
Dh’èisdeas, ‘s dhi ‘toirt spèis

Chan urrainn dha a h-aon againn
Bhith cinnteach dè ar dùil
Nuair dhùineas sinn ar sùilean
Gun am fosgladh ‘rithist le umhail
Ach fhad’s a tha sinn beò tha tròcair
‘S maitheas ann, is stàth
Na tha mi-rèidh a shocrachadh
Is strì a chur gu tàmh.

Mar sin, is mar a mhaith E dhuinn
Aig ceann a bheath, le gaol
A h-uile cron a thig nar cois
Nuair a nochdas sinn ‘san t-saoghal;
Gabhaibh an cothrom, stadaibh greis
Is tionndaidhibh ri chèil’
Cha trod ‘s cha bhagar againn ann
Do’n Ghràdh nach dèan gèill

Oir chì sinn oidhche shàmhach fhuar,
A’ Ghealach is an speur
‘S cha bhi ar càirdean gràdhach ann:
Bi ‘n anaman mu rèir
An sin, is ann a bhios ar cridhean
Ris an t-Slànaighear rèidh
Gun do dhealaich sinn ‘s an àm
Gun chonnsachadh, gun èis

On a cold, silent winter night
And the clear, gentle moon
Looking on the earth below
And on the stars above
The world around me so empty
With my thoughts on the time
I have left with my family
And my dear friends

To my thoughts comes the image
Given to us from long ago
A peaceful, calm baby
Come to us with good will
And with the happy, joyful News
That gives salvation
To the men and women
That listen and pay it heed

Not one of us
Can be certain what to expect
When we close our eyes
Never to open them again
But while we’re here, there is mercy
Goodness, and worth
In setting straight differences
And calming strife.

So, as He forgave us
At his life’s end, with love
Every fault and failing
We bring into this world
Take the time, stop for a moment
And turn to each other
There is no quarrel or squabble
That will not yield to Love.

For we will see a cold quiet night
The moon and the stars
And our loved ones will not be there
Their souls will have fled
There, our hearts will be
At peace with our Savior
That we parted with them
Without contention, without want-- Micheal MacKay

2 comments:

  1. Madainn mhath Erin, tapadh leat airson an dàn ud a chuir thu an airde. 'S e duine coir a th'ann am Micheal.

    'S e blog air leth inntinneach a th'agad. Well done and good luck with your Gaelic studies!

    ReplyDelete
  2. Hallo! Tapadh leibh airson sgrìobhadh! 'S e, gu dearbh. Tha a' bhàrdachd cho brèagha. Tapadh leibh! Tha mi toilichte gu bheil e a' còrdadh riubh. :) Tha ur blogaichean glè mhath cuideachd. A bheil sibh às na Staitean? Co-dhiù, 's dòcha gum faic mi sibh uaireannan. :)

    ReplyDelete