Monday, March 28, 2011

Gaelic myths

"Tha a' Ghàidhlig agam agus chaneil mi marbh"


http://www.newsnetscotland.com/affairs-scotland/1741-scotland-language.html


Le taing do Gaelcast a-rithist.

Sunday, March 20, 2011

Word Nerd 3

Word Nerd àireamh a h-aon, agus a dhà.


Seo an facal: probhadh/probhail

Tha e a' ciallachadh: "probhadh: experiment. probhail: experimental is toigh leis a bhith probhail he likes to be experimental saidheans probhail experimental science." (Bho "The Gaelic-English Dictionary by Colin Mark)

Previous Word Nerd: Word Nerd 1, Word Nerd 2

Here's the word: experiment/experimental

It means: "probhadh: experiment. probhail: experimental is toigh leis a bhith probhail he likes to be experimental saidheans probhail experimental science." (From "The Gaelic-English Dictionary" by Colin Mark)Sunday, March 6, 2011

Mòd Naiseanta America 2010

*Note: this post is going to be a mix of Gaelic and English, for time's sake, but let me know if you would like a full English version.* *I've been house-cleaning, and this draft has been sitting in my "Edit Posts" for a long time.*

Well, where to begin? When we, Mommy and I, arrived at the Antiochian Village we were still in time for registration and dinner. Chunnaic mi Mr agus Mrs MacKay, Mr Freer, is Mr Cassidy, agus an uair sin chaidh sinn suas an staidhre a chur an luggage againn anns an seòmar againn. During dinner I sat at the same table as the adjudicator, Paul MacCallum. Bha e gle laghach, a' cur ceist agam mu dheidhinn an guth agam, agus dh' innis e dhomh beagan barrachd mu dheidhinn Margaret Fay Shaw (whom I had interviewed him about last year). As deidh sin, chaidh sinn sios an staidhre airson "the oral events." Chunnaic mi an sansair as fheàrr leam a tha ag ràdh -- "Egypt. There for thousands of years" that never fails to crack me up. Oir bha Ar n-Oran choir à Ottawa ann, bha mòran ann nach robh mi ag aithneachadh. Bha sight reading co-fharpais anns an bliadhna seo agus bha an ceathamh competitor was rallied to compete, agus bhunnaich Mr MacKay. Bha original poem recitation by Randy Waugh, the choir's director.

As deidh sin, bha sgeulachdan ann. I asked to go first, party because I wanted to get it over with, and party because I knew that watching the others would mess me up and I'd be comparing my performance with theirs. I did pretty well, only made one minor mistake, and that in the English part. Agus bhuannaich mi! Yippee! (Out of two competitors :). B' e oidhche bhrèagha a bh' ann.

Sin Dihaoine dhuibh. Chan eil fios agam gum bi Disathairne agaibh a-chaoidh, ach chì sinn.